شناسایی دیاتومه های چشمه زاو، استان گلستان

دیاتومه ‌ها جلبک‌های متعلق به شاخه Bacillariophyta بوده و فلور جلبکی غالب را در اکوسیستم‌های آبی تشکیل می دهند. چشمه زاو (پل چشمه) در انتهای غربی پارک ملی گلستان در استان گلستان واقع شده است. با توجه به اینکه چشمه‌ها زیستگاه‌های بسیار مهمی برای روند تنوع زیستی هستند و تاکنون مطالعه ای روی جلبک های چشمه زاو انجام نشده بود، این مطالعه با هدف شناسایی دیاتوم های این چشمه انجام گرفت. برای این منظور نمونه برداری طی پاییز ۱۳۹۹ تا بهار ۱۴۰۰ از بستر های سنگی و رسوب انجام گرفت. در این مطالعه بطور کلی در نمونه های اپی لیتیک و اپی پلیک ۴۷ گونه دیاتوم متعلق به ۲۲ جنس شناسایی گردید، بزرگترین جنس ها به ترتیب  Nitzchia و Surirella با ۵ گونه و Navicula، Cymbella و Gomphonema هرکدام با ۴ گونه بودند. بیشترین فراوانی مربوط به گونه های Achnanthidium minutissimum، Amphora inariensis،Amphora pediculus،Cymbella excisa،Navicula tripunctata،Nitzschia linearis وUlnaria ulna  می باشد. بطور کلی فلور دیاتومه چشمه زاو شباهت زیادی با سایر اکوسیستم های آبی مطالعه شده در استان گلستان نشان داد.دریافت نسخه PDF

مروری برگیاهان آبزی دارای خواص دارویی

گیاهان آبزی شامل گونه­های جهان­وطن متعدد و متنوع بسیاری هستند که در آب­های گرم، شیرین و لب شور نقاط مختلف جهان پراکنش دارند. با توجه به نقش بسزای گیاهان آبزی در تصفیه و تعادل اکولوژیکی اکوسیستم­های آبی، این گیاهان به عنوان مهم­ترین ساختار هر اکوسیستم آبی تلقی می­شوند. در کشورهای مختلف، گیاهان آبزی دارای ارزش غذایی و دارویی متعددی هستند. گیاهان آبزی­دارویی بر خلاف گیاهان دارویی خشکی­زی که بی­شک هر فردی با آن­ها آشنایی دارد، کمتر شناخته شده­اند و چنین تحقیقاتی بیشتر به گیاهان آب شور یا جلبک­های دریایی متمرکز بوده‌اسـت. در این مطالعه، مقالات اخیر انتشار یافته در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و فهرست جامعی از گیاهان آبزی به همراه خواص دارویی و اندام­های مصرفی آن­ها ارائه شده است. در این تحقیق، تعداد  ۱۲۴ گونه گیاهی آبزی متعلق به ۲۷ خانواده معرفی شده‌است. با توجه به اهمیت گیاهان آبزی در زمینه­های مختلف نظیر صنایع دارویی، تعادل اکسیژن اکوسیستم­های آبی و پایش زیستی فلزات سنگین و همچنین با توجه به وجود خشکسالی­های اخیر، بایستی تمهیداتی جهت حفاظت از اکوسیستم­های آبی ایران و بهره‌برداری اصولی از گیاهان آبزی فراهم گردد.دریافت نسخه PDF

بررسی تست‌های غربالگری در تعیین فلاونوئید, تانین, ساپونین, آلکالوئید, ترپنوئید و گلیکوزید در عصاره آبی گل نیلوفر سفید

گل­‌های گیاهنیلوفرآبیگونهNymphaea Alba،خانوادهNympHaeaceae از منطقه فرح‌آباد ساری در شمال ایران در فصل بهار جمع­آوری شد. نمونه­ به مدت یک هفته در سایه خشک شد عصاره گیاه خشک‌شده با تکنیک‌های سوکسله(در حلال متانول) عصاره بدست آمد. تست­های غربالگری فیتوشیمیایی گیاه، حضور فلاونوئید، ترپنوئید، ساپونین، تانین، گلیکوزید و آلکالوئیدها در عصاره را نشان داد.دریافت نسخه PDF

شکوفایی جلبکی مضر HAB داینوفلاژله Dinophyceae Peridinium quadridentatum در سواحل خلیج چابهار، دریای عمان

Peridinium quadridentatum (F.Stein) یک داینوفلاژله رایج در آب‌های ساحلی مناطق تروپیکال و ساب تروپیکال است و پتانسیل ایجاد شکوفایی جلبکی مضر را دارد. این‌گونه‌ی میکروجلبک عامل یک شکوفایی در سواحل خلیج چابهار در زمستان ۱۳۹۸ بود که به مدت سه روز ادامه داشت. نمونه‌برداری از آب دریا توسط بطری‌های یک لیتری استریل انجام شد. فاکتورهای محیطی مانند شوری، درجه حرارت و pH توسط روش‌های استاندارد ثبت شد. میکروجلبک‌ عامل شکوفایی از آب جداسازی گردید و پس از شناسایی، به پتری‌دیش حاوی محیط کشت f/2 منتقل و در اتاق فایکولب در شرایط ۱۲: ۱۲ روشنایی: تاریکی در درجه حرارت ℃ ۲±℃ ۲۵ نگهداری شد. نتایج شمارش سلولی P. quadridentatumنشان داد این‌گونه با تراکم ۱۰۶×۱۵ سلول در لیتر باعث شکوفایی مضر شده است. شکوفایی این‌ داینوفلاژله در خلیج چابهار با مرگ‌ومیر برخی از آبزیان ازجمله عروس دریایی، خرچنگ و ماهی همراه بود. به‌غیر از این میکروجلبک، ۱۲ گونه داینوفلاژله و ۱۵ گونه دیاتومه نیز همراه با این شکوفایی مشاهده و ثبت شدند. میکروجلبک P. quadridentatum که یک داینوفلاژله صفحه‌دار است اگرچه تولید سم نمی‌کند ولی قادر است با تولیدمثل جنسی و غیرجنسی و در نتیجه سرعت تکثیر بالا، باعث شکوفایی جلبکی مضر با تراکم حداکثری شده و مرگ‌ومیر آبزیان، خسارت به صنعت شیلات و اثر سوء بر سلامت اکوسیستم و انسان را در پی داشته باشد. با توجه به مطالعات پیشین این اولین گزارش از شکوفایی پرتراکم این داینوفلاژله در آب‌های ایران است که نشان می‌دهد گستره حضور گونه‌های مضر میکروجلبک در دریای عمان و خلیج‌فارس رو به افزایش است.دریافت نسخه PDF

Taxonomical study of Bacillariophyta as index of water quality in Khuzestan province

Diatoms were identified from 31 different stations in the Karun and Dez Rivers in Khuzestan, southwest Iran. A total of 68 species belonging to 32 genera were registered and the algal flora of water bodies shows the dominance diatoms like, Asterionella formosa, Nitzschia palea, N. ovalis, Navicula radiosa., N. salinarum,. N. lanceolata, Cocconies placentula., C. pediculus, Gomphonema truncatum., Gomphonema olivaceum var. olivaceum; Cymbella affini, Ulnaria ulna, U. acus., Gyrosigma acuminatum., Diatoma hyemalis.and D. vulgaris. As well as, results of the physical-chemical parameters show that temperature, COD and pH have effective role on the diatoms composition. Navicula, pinnularia, Eudorina and Melosira were found to be useful as indicators of some physico-chemical properties of water. It is now appropriate that the full potential of the use of diatoms in water quality assessments, and the information contained in the collection be developed and utilized in Iran Rivers.دریافت نسخه PDF

Floristic study of Naviculaceae species (Bacillariophyceae) in inland waters of Iran.

The study of diatoms is necessary because they are the sources of oxygen in rivers, and also constitute the basic primary productivity chain and are used in determining water pollution levels. Iran is a large country with a great diversity of aquatic ecosystems including rivers, springs, seas shallow, lakes, waterfalls, lagoons, and wetlands. Despite the many types of aquatic habitats, there has been a limited study of the diatom flora. The present communication deals with the taxonomic- floristic study of family Naviculaceae with 10 genera and 181 species with emphasis to Navicula Bory genus from various rivers and lake from Iran.دریافت نسخه PDF

بررسی تأثیر عوامل فیزیکوشیمیایی بر روی فلور فیتوپلانکتون¬های رودخانه بهمنشیر؛ استان خوزستان

در این تحقیق بررسی فاکتورهای فیزیکی-شیمیایی و شناسایی فیتوپلانکتون­های رودخانه بهمنشیر در استان خوزستان انجام شد. نمونـه بـرداری در دو ماه سـرد (بهمن ماه) و گرم (شهریورماه) در ۵ ایستگاه نمونه­برداری در طی سال­های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۵ انجام شد. پس از ثبت موقعیت ایستگاه­ها با استفاده از دستگاه GPS، فاکتورهای فیزیکی وشیمیایی ثبت گردید. نمونه­برداری از فیتوپلانکتون­هابا استفاده از تور ۲۰ میکرون انجام شد. نمونه­ها پس از جمع آوری و فیکس شدن توسط فرمالین ۳ درصد به آزمایشگاه منتقل گردیدند. نتایج نشان داد که بیشترین میزان نیترات و فسفات به ترتیب در فصل زمستان و تابستان ایستگاه مصب بهمنشیر وجود داشت. همچنین نتایج فلوریستیک نشان داد که بیشترین تنوع گونه­ای دیاتومه­ها مربوط به خانواده­های Rhizosoleniaceae، Fragilariaceae، Pleurosigmataceae و Bacillariaceae بوده و جنس­هایCyclotella ، Nitzschia وMelosira فراوانی بیشتری داشتند و از کلروفایت­ها جنس Pediastrum و Scenedesmus و از سیانوفایت­ها جنس Oscillatoria فراوانی بیشتری نشان دادند.دریافت نسخه PDF

چک لیست فیتو پلانکتون حوزه جنوبی دریای خزر

در این مطالعه مجموعا ۳۹۷ گونه فیتوپلانکتون از ۸ شاخه Bacillariophyta (190 گونه) ، Chlorophyta(80 گونه)، Cyanophyta (گونه ۵۵)، Pyrrophyta(39 گونه)،  Euglnophyta(25 گونه)،  Chrysophyta(4 گونه) ، Xanthophyta( 3 گونه)  و Cryptophyta (1 گونه) شناسایی شدند. بیشترین تنوع گونه­ای فیتوپلانکتون در حوزه جنوبی دریای خزر را شاخه Bacillariophyta با ۱۹۰ گونه به خود اختصاص داده ­است. شاخه­های Chlorophyta ، Cyanophyta و Pyrrophyta به تربیب در رتبه بعدی از نظر تنوع گونه­ای فیتوپلانکون حوزه جنوبی دریای خزر قرار گرفتند.دریافت نسخه PDF

جداسازی ترکیبات فلوونوئید ها از گیاه شاه تره

دو ترکیب فلوونوئید از عصاره متانولی اندام هوایی گیاه شاه تره جدا شده است. این ترکیبات به نام های۱- (+)Onysilin یا ([(۲S)-۵-hydroxy -6, 7-dimethoxy-2-phenyl chroman-4H-one])و ۲-(+)-pinostrobin یا ([(S)-۵-hydroxy – 7-dimethoxy-2-phenyl chroman-4H-one) ). ساختار این ترکیبات بوسیله تکنولوژی  دستگاه ۱D و   NMR2D  شناسایی شده­اند.دریافت نسخه PDF

مروری بر وضعیت صید ماهیان خاویاری در شرکت های تعاونی پره و صیدگاههای ماهیان خاویاری در سواحل ایرانی دریای خزر (استان مازندران)

این مطالعه در سواحل جنوبی دریای خزر و آب­های مازندران طی سال­های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ به اجرا در آمد. نمونه برداری از ماهیان به­صورت ماهانه بوسیله دو روش صید، دام گوشگیر صیدگاه­های ماهیان خاویاری (شرکتی) که دام گوشگیر در اندازه چشمه های مختلف در دریا مستقر می شوند و تور پره ماهیگیران صیادی که طول آن ۱۲۰۰ متر و بصورت محاصره ای به ساحل کشیده می شوند صورت پذیرفت. نمونه ها پس از صید به کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید رجایی ساری منتقل شد تا به منظور تکثیر مصنوعی در جهت حفظ و بازسازی ذخایر مورد استفاده قرار گیرند. هدف از این مطالعه بررسی پراکنش و فراوانی گونه های مختلف ماهیان،وضعیت صید، میزان خاویار در ماهیگیران پره و صیدگاه در سواحل مازندران می باشد. در مجموع ۱۸۵۸ عدد از گونه های مختلف ماهیان خاویاری شامل فیل ماهی Huso hosu، ازون برون Acipenser stellatus، تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus، تاس ماهی روسی Acipenser guldenstaedtii و شیب Acipenser nudiventris)، صید شدند که تاس ماهی ایرانی (A. persicus) با بیشترین فراوانی (۶۹%) ، و تاس ماهی روس (A. guldenstadtii) با کمترین فراوانی (۲%) را داشتند در مجموع، ۵۳۲۶۴ کیلوگرم گوشت صید گردید که سهم ماهیگیران پره ۲۳۴۶۶ کیلوگرم و سهم صیدگاه ها ۲۹۷۹۸ کیلوگرم بوده است. همچنین از مجموع ۵۶۳۳ کیلوگرم خاویار استحصال شده، ۲۴۶۹ کیلوگرم بوسیله ماهیگیران پره و ۳۱۶۳ بوسیله صیدگاه ها بوده است. اختلاف معنی داری از نظر تولید گوشت و خاویار بین صیدگاه شرکتی و ماهیگیران پره وجود داشت (۰۵/۰>p). بنابراین، پیشنهاد می گردد برای بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری، حراست و احیای رودخانه های مهم برای تکثیر طبیعی و نیز تخصیص اعتبار برای فعال نمودن گروههای سازمان مردم نهاد (NGO) با نصب بنرها در زمان مهاجرت تولید مثلی در مصب و طول مسیر رودخانه­های مهم انجام پذیرد.دریافت نسخه PDF