ورود شانه دار و اثرات آن در فرصتها و چالشهای پرورش ماهی در قفس در دریای خزر

دریای خزر محل زیست گونه­ ها و گروه­های مختلفی از آبزیان از جمله پلانکتون­ها تا ماهیان است که مورد بهره­برداری قرار می­گیرند، متاسفانه در طی دهه گذشته این دریا با ورود و انتشار سریع برخی از گونه­های غیربومی نظیر شانه­دار Mnemiopsis leidyi ، سبب تغییرات عمده­ای در این دریا شده­است. بیشترین میزان زیتوده شانه­دار در فصل تابستان با درجه حرارت ۳۰-۲۵ درجه سانتی­گراد و بیشترین میزان تراکم شانه­دار نیز در فصل پائیز و کمترین میزان آن در دمای ۱۰-۸ درجه سانتیگراد مشاهده می­شود. توزیع فراوانی طولی شانه­دار بیانگر این است در حالی­که ۸۳٪ جمعیت آن از موجودات لاروی و نابالغ تشکیل شده­اند، تنها کمتر از ۱۷٪ متعلق به گروه بالغین شانه­دار می­باشد. بر اساس مطالعات غذای اصلی شانه­دار در دریای خزر مراحل ناپلیوسی (نوازدی)، copepodites  و بالغین گونه A. tonsa (۶۶٪)  و لارو دو کفه­ای­ها (۱۳٪) است. از طرفی، گرایش به ماهیان جهت  پرورش در آب­های لب­شور و شور ﮔﺴﺘﺮش یافته و در بین ماهیان پرورشی ماهی آزاد اقیانوس اطلس با ۵۱ درصد و ماهی قزل­آلای رنگین کمان با ۹ درصد در دنیا از مهمترین ماهیان برای پرورش ماهی در محیط قفس محسوب می­گردند.دریافت نسخه PDF

تأثیر نانو کامپوزیت آب پنیر تغلیظ شده حاوی عصاره گیاه مرزنجوش (Origanu vulgare L.) بر رفتار Staphylococcus aureus در فیله ماهی فیتوفاگ(Hypophthalmichthys molitrix) نگهداری شده در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد

در این مطالعه تأثیر نانوکامپوزیت تهیه شده از آب پنیر تغلیظ شده و عصاره گیاه مرزنجوش بر رفتار استافیلوکوکوس اورئوس تلقیح شده به فیله ماهی فیتوفاگ مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارها شامل نمونه شاهد (بدون ماده نگهدارنده)، عصاره مرزنجوش (۵/۰درصد) و تیمار ترکیبی (نانوکامپوزیت آب پنیر و عصاره مرزنجوش ۵/۰) بوده و تغییرات رشد استافیلوکوکوس اورئوس (تلقیح اولیه = لوگ ۳) در فیله‌های ماهی فیتوفاگ نگهداری شده در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد، در غالب ۳ تکرار و زمان‌های صفر، ۳، ۶، ۹ و ۱۲ روز مورد آزمایش قرار گرفت. جهت شمارش این باکتری از محیط کشت برد پارکر آگار استفاده شده و رشد کلنی‌های سیاه با هاله شفاف تائید کننده استافیلوکوکوس اورئوس بود. نتایج آزمایشات نشان داد که تیمار حاوی ۵/۰ درصد عصاره مرزنجوش و همچنین ترکیب غلظت ۵/۰ درصد آن با آب پنیر باعث کاهش روند رشد استافیلوکوکوس اورئوس شده و نتایج حاصله نیز دارای اختلاف معنی‌دار با تیمار شاهد بوده است. بدین ترتیب که لوگ باکتری در تیمارهای شاهد، عصاره ۵/۰ درصد مرزنجوش و تیمارهای ترکیبی در زمان صفر به ترتیب ۰۹/۳، ۱۱/۳ و ۰۶/۳ واحد تشکیل‌دهنده کلنی در هر گرم از فیله بوده که در روز ۱۲‌به ۸۷/۶، ۳۵/۴ و ۷۵/۳ تغییر داشته‌است. بین تیمارهای حاوی عصاره ۵/۰ درصد و تیمارهای ترکیبی هیچ‌گونه اختلاف معنی‌دار وجود نداشته است. نتیجه‌گیری نهایی نشان داد که به هنگام استفاده از نانوکامپوزیت آب پنیر و عصاره گیاه مرزنجوش، رشد صعودی باکتری‌های بیماری‌زای فرصت‌طلب نظیر استافیلوکوکوس اورئوس بطور معنی‌داری کاهش داشته هرچند که در تیمار دارای عصاره، این روند نیز مشاهده شده ولی با این وجود جهت حفظ و پایداری بیشتر عصاره نیاز به استفاده از فیلم و یا پوشش‌های خوراکی بوده و استفاده از آنها به فرم نانوکامپوزیت باعث افزایش اثرات ضدباکتریایی عصاره می‌شود.دریافت نسخه PDF