بررسی تأثیر عوامل فیزیکوشیمیایی بر روی فلور فیتوپلانکتون¬های رودخانه بهمنشیر؛ استان خوزستان

در این تحقیق بررسی فاکتورهای فیزیکی-شیمیایی و شناسایی فیتوپلانکتون­های رودخانه بهمنشیر در استان خوزستان انجام شد. نمونـه بـرداری در دو ماه سـرد (بهمن ماه) و گرم (شهریورماه) در ۵ ایستگاه نمونه­برداری در طی سال­های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۵ انجام شد. پس از ثبت موقعیت ایستگاه­ها با استفاده از دستگاه GPS، فاکتورهای فیزیکی وشیمیایی ثبت گردید. نمونه­برداری از فیتوپلانکتون­هابا استفاده از تور ۲۰ میکرون انجام شد. نمونه­ها پس از جمع آوری و فیکس شدن توسط فرمالین ۳ درصد به آزمایشگاه منتقل گردیدند. نتایج نشان داد که بیشترین میزان نیترات و فسفات به ترتیب در فصل زمستان و تابستان ایستگاه مصب بهمنشیر وجود داشت. همچنین نتایج فلوریستیک نشان داد که بیشترین تنوع گونه­ای دیاتومه­ها مربوط به خانواده­های Rhizosoleniaceae، Fragilariaceae، Pleurosigmataceae و Bacillariaceae بوده و جنس­هایCyclotella ، Nitzschia وMelosira فراوانی بیشتری داشتند و از کلروفایت­ها جنس Pediastrum و Scenedesmus و از سیانوفایت­ها جنس Oscillatoria فراوانی بیشتری نشان دادند.دریافت نسخه PDF