شناسایی دیاتومه های چشمه زاو، استان گلستان

دیاتومه ‌ها جلبک‌های متعلق به شاخه Bacillariophyta بوده و فلور جلبکی غالب را در اکوسیستم‌های آبی تشکیل می دهند. چشمه زاو (پل چشمه) در انتهای غربی پارک ملی گلستان در استان گلستان واقع شده است. با توجه به اینکه چشمه‌ها زیستگاه‌های بسیار مهمی برای روند تنوع زیستی هستند و تاکنون مطالعه ای روی جلبک های چشمه زاو انجام نشده بود، این مطالعه با هدف شناسایی دیاتوم های این چشمه انجام گرفت. برای این منظور نمونه برداری طی پاییز ۱۳۹۹ تا بهار ۱۴۰۰ از بستر های سنگی و رسوب انجام گرفت. در این مطالعه بطور کلی در نمونه های اپی لیتیک و اپی پلیک ۴۷ گونه دیاتوم متعلق به ۲۲ جنس شناسایی گردید، بزرگترین جنس ها به ترتیب  Nitzchia و Surirella با ۵ گونه و Navicula، Cymbella و Gomphonema هرکدام با ۴ گونه بودند. بیشترین فراوانی مربوط به گونه های Achnanthidium minutissimum، Amphora inariensis،Amphora pediculus،Cymbella excisa،Navicula tripunctata،Nitzschia linearis وUlnaria ulna  می باشد. بطور کلی فلور دیاتومه چشمه زاو شباهت زیادی با سایر اکوسیستم های آبی مطالعه شده در استان گلستان نشان داد.دریافت نسخه PDF