چک لیست فیتو پلانکتون حوزه جنوبی دریای خزر

در این مطالعه مجموعا ۳۹۷ گونه فیتوپلانکتون از ۸ شاخه Bacillariophyta (190 گونه) ، Chlorophyta(80 گونه)، Cyanophyta (گونه ۵۵)، Pyrrophyta(39 گونه)،  Euglnophyta(25 گونه)،  Chrysophyta(4 گونه) ، Xanthophyta( 3 گونه)  و Cryptophyta (1 گونه) شناسایی شدند. بیشترین تنوع گونه­ای فیتوپلانکتون در حوزه جنوبی دریای خزر را شاخه Bacillariophyta با ۱۹۰ گونه به خود اختصاص داده ­است. شاخه­های Chlorophyta ، Cyanophyta و Pyrrophyta به تربیب در رتبه بعدی از نظر تنوع گونه­ای فیتوپلانکون حوزه جنوبی دریای خزر قرار گرفتند.دریافت نسخه PDF