ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﻨﯽﺳﺎزی آب درﯾﺎی ﺧﺰر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻤﯿﺸﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯽﮐﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺟﻠﺒﮏ SPIRULINA PLATENSIS

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﻻ و ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯿﮑﺮوﺟﻠﺒﮏ اﺳﭙﯿﺮوﻟﯿﻨﺎ ﭘﻼﺗﻨﺴﯿﺲ در ﻏﻨﯽﺳﺎزی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ، در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ اﻓــﺰودن ﻏﻠﻈــﺖﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺑــﯽﮐﺮﺑﻨــﺎت ﺳــﺪﯾﻢ ) ( و ﻧﯿﺘــﺮات ﺳــﺪﯾﻢ )۲/۸ ،۱/۴ ،۰ gl-1 ( ﺑــﻪ آب درﯾــﺎی ۰/۵ ،۰/۲۵ ،۰ gl-1 8در ﻗﺎﻟـﺐ ، ﮔﻤﯿﺸﺎن)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎﯾﯽ ﺧﺰر(ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺟﻠﺒﮏ اﺳﭙﯿﺮوﻟﯿﻨﺎ ﭘﻼﺗﻨﺴـﯿﺲ L/D: و ﭘﺮﯾـﻮد ﻧـﻮری )۴۶۷۰±۳۵۰luxﺷـﺪت ﻧـﻮر ،۳۰℃ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﮐﺸـﺖ اﺳـﭙﯿﺮوﻟﯿﻨﺎ در دﻣـ ﺎی gl (اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ۱۲/۱۲ gl ﺑﯽﮐﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ و ۲/۸ -۱ ۱۰ ﻧﯿﺘﺮات ﺳﺪﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان رﺷـﺪ )۰/۲۵ -۱ ﻋـﺪد ۳۵ × ۴ ، ﮐﻪ از ﺳـﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫـﺎ ۰/۰۹۷ و ۰/۱۳ ﺳﻠﻮل در ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ( را ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎر ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ gl ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﯽﮐﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ و ۲/۸ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺘﺮات ﺳﺪﯾﻢ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮلﻫﺎ، ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾـﮋه را ۰/۵ -۱ ﮐﺎﻫﺶ داد.دریافت نسخه PDF