ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺟﻠﺒﮏ ﮐﻠﺮﻻ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺷﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘﯽ

اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮات ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ)ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن( ﻣﯿﮑﺮوﺟﻠﺒﮏ ﮐﻠﺮﻻ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻻﺷﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪ )ﭘﺎراﻣﺘﺮ( ﺗﯿﻤﺎر و ﺳﻪ ﺗﮑﺮار ۵ روزﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. آزﻣﺎﯾﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ۴۲ﺗﺎ ۱ ﯾﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮن در ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ از ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘﯽ )ﺳﻮﯾﻪ ﻫﻤﺎ( اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ. ﮔﺮوهﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﺳﻪ ۱۸۰ ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮﺟﻪ( و ﺑﺎ ۱۲ )ﻫﺮ ﺗﮑﺮار در ۲۱ و ۱۵ ، ۸ روزﮔﯽ ، ﺗﻔﺎو تﻫﺎی ﻣﻌﻨﯽداری در ﺗﯿﻤﺎر ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در روزﻫﺎی ۴۰-۱ ﺗﮑﺮار اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از (P< 0/05 وزن ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ روزﮔﯽ ﺑﯿﻦ وزنﻫﺎی ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف 40و29،37 ) .در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ در روزﻫﺎی ﮔﺮم در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ . 150-100 ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﯿﻦ وزنﻫﺎ در ﭼﻬﻞروزﮔﯽ اﺧﺘﻼف (P> ۰/۰۵) ﻣﻌﻨﯽداری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﻧﺸﺎن داد، ﻓﺎﮐﺘﻮر و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺪود (P< 0/05 در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮده ) LDL ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ ) HDLدو ﺑﺮاﺑﺮ را ﻧﺸﺎن داد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﺮیﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎی 5 اﻣﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﯿﻤﺎر (P> ۰/۰۵ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺸﺎن داد ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻓﺎﮐﺘﻮر ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﯿﻦ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ۵ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداری ﻧﺒﻮده اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻣﯿﮑﺮوﺟﻠﺒﮏ ﮐﻠﺮﻻ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺬف آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ در ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.دریافت نسخه PDF