مقایسه خصوصیات زیست¬سنجی دو گونه گاوماهی شنی (Neogobius pallasi) و گاو ماهی خالدار (Neogobius melanostomus) بخش جنوب شرقی دریای خزر

مطالعه زیست­شناسی و بوم‌شناسی گونه‌های مختلف ماهیان در یک بوم­سازگان آبی از ضروریات اولیه حفظ ذخایر آن‌ها بوده و منجر به شناخت و تحلیل بوم­شناختی زنجیره غذایی بوم­سازگان می‌گردد. وجود گونه­های گاوماهی در منطقه مهم آشوراده، بررسی و تعیین تفاوت ویژگی­های ریخت­سنجی این خانواده، دلیل انجام مطالعه­ برخی پارامترهای ریخت­سنجی دو گونه گاو ماهی خالدار (Neogobius melanostomus) و گاوماهی شنی (Neogobius pallasi) شد. نتایج  آزمون آماری به روش ANOVA و تست دانکن نشان داد که گاو ماهی خالدار و گاو ماهی شنی در ۱۲ ویژگی ریخت‎سنجی دارای اختلاف معنی­دار بودند. در بررسی خصوصیات شمارشی به دست آمده از گاو ماهی­ها  در سه ویژگی دارای اختلاف معنی­داری بودند. نتایج به­دست آمده بر اساس الگوی رشد پاولی نشان داد که الگوی رشد در هر دو جنس به صورت آلومتریک است. در نتایج به دست آمده به کمک روش تجزیه به مولفه‎های اصلی (PCA) در ویژگی­های ریخت‎سنجی گاو ماهی­ها تا حدودی جدایی دیده می­شود اما ویژگی­های شمارشی این ماهی در منطقه مورد مطالعه، بسیار به هم نزدیک بوده است و همچنین میزان هم­پوشانی در ویژگی­های شمارشی آن­ها بسیار بالا بود. همچنین نتایج حاصل از آزمون آماری چند متغیره DFA در ویژگی­های ریخت‎سنجی جدایی بالایی نشان داد به صورتی که که بیشتر داده­ها از هم فاصله داشتند و هم­پوشانی کمی بین آن­ها وجود داشت ولی در رابطه با ویژگی­های شمارشی هم­پوشانی بالا بود.دریافت نسخه PDF