مطالعه جمعیت زئوپلانکتون در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی به‌عنوان تغذیه‌کننده‌های جلبک‌های میکروسکوپی استان مازندران

شناخت زئوپلانکتون‌های هر اکوسیستم آبی در مدیریت بهتر آن اکوسیستم بسیار موثر است و از آنجایی که زئوپلانکتون‌ها نقش انتقال مواد اولیه فتوسنتز شده توسط فیتوپلانکتون‌ها به سایر موجودات در سطوح بالاتر را دارند دارای اهمیت بسزایی هستند. این مطالعه نتیجه تحقیقی در سال ۱۳۹۱ است. در این تحقیق زئوپلانکتون از چهار استخر گرمآبی واقع در استان مازندران ، با موقعیت جغرافیایی “۱۲’۶۸ ˚۳۶  شمالی و “۷۶ ’۴۱ ˚۵۳ شرقی مورد مطالعه قرار گرفتند. هر یک از استخرها به مساحت ۳ هکتار و مستطیل شکل بودند که هر یک جداگانه از آب چاه آبگیری می‌شدند و تحت یک مدیریت قرار داشتند. نمونه‌برداری توسط تور با چشمه ۵۵ میکرون طی ماه‌های تیر، مرداد و شهریور، هر ۱۵ روز نمونه‌برداری شد و سپس در آزمایشگاه شناسایی، شمارش و اطلاعات داده‌پردازی گردید. در تحقیق حاضر ۶ گروه زوپلانکتونی شامل ۱ جنس Copepoda (پاروپایان)، ۹ جنس Rotifera  (گردان‌تنان) و ۵جنس Protozoa (آغازیان)، ۱ جنس Cladocera (انتن منشعبان)، ۱ جنس Mollusca  (نرمتنان) و ۲ جنس Cirripedia  (مژه پایان) شناسایی شد. بیشترین درصد گروه‌های مختلف زئوپلانکتون در استخرهای ماهیان گرمابی مربوط به Protozoa (44%)بود که مربوط به دو جنس Ciliata با میانگین تراکم ۷±۷/۸۵۴۴ (تعداد در متر‌مکعب)و Vorticella با میانگین تراکم ۰۵±۰۵/۵۱۲۸ (تعداد در مترمکعب)بود ولی از آنجایی‌که این گروه از نظر سایز و اندازه کوچکند لذا روتیفرها بیشترین زی‌توده را داشتند که ، Brachionus sp.غالب بود که ۶۵% کل زی‌توده به این جنس اختصاص داشت که نشان‌دهنده شرایط نسبتا مناسب تغذیه ماهیان در استخرها می‌باشد.دریافت نسخه PDF