شکوفایی سیانوباکتریایی دراکوسیستم مانگرو: چالشها و راهبردها

جنگل­های مانگرو اکوسیستمی ساحلی بوده و درمناطق گرمسیری و نیمه­گرمسیری انتشاردارند. این اکوسیستم­ها در سواحل خلیج فارس و دریای عمان نیز توسعه یافته­اند. در سالیان اخیر به­دلیل تغییرات اقلیمی و مداخلات انسانی موارد وقوع شکوفایی سیانوباکتریایی مضر در زیستگاه­های حساس و در معرض انقراض مانند مانگرو‌‌ها افزایش یافته و به­عنوان یک تهدید اکولوژیک بالقوه معرفی شده­اند. شکوفایی سیانوباکتری­های مضر در اکوسیستم مانگرو می­تواند چالش­هایی را در زمینه­های اقتصادی، زیست محیطی و انسانی به­دنبال داشته باشد. با توجه به نقش مهم این اکوسیستم در میزبانی از تنوع گسترده‌ای از جانوران و گیاهان منحصر به فرد آسیب دیدن این زیستگاه لطمه­ای­جبران­ناپذیر به تنوع زیستی منطقه وارد خواهد نمود. از جنبه دیگر با توجه به اهمیت اقتصادی و غذایی برخی از گونه­های ساکن در اکوسیستم مانگرو مانند جمعیت­های میگو و صدف حفاظت از این اکوسیستم از جنبه­های اقتصادی و انسانی نیز اهمیت می­یابد. هدف از مقاله حاضر تبیین اهمیت اکوسیستم مانگرو و عملکرد سیانوباکتریها در این اکوسیستم و همچنین پیش­بینی چالش‌های احتمالی و ارائه راهبرد‌هایی مناسب برای حل آنها می­باشد. در این مطالعه استراتژی مدیریت تلفیقی شکوفایی سیانوباکتریایی مضر به­عنوان راهبردی جامع و کلیدی پیشنهاد شده و مورد بحث قرار گرفته شده­است. با بکارگیری این راهبردها چشم­ا­ندازی مناسب برای حفاظت از اکوسیستم مانگرو و به­دنبال آن تامین امنیت غذایی فراهم خواهد شد.دریافت نسخه PDF