شناسایی و تنوع گونه ای شاخه کلروفیتا در تالاب انزلی در فصل بهار و پاییز

این تحقیق به­ منظور شناسایی، تعیین تنوع گونه‌ای و پراکنش شاخه کلروفیتا طی ۲ فصل بهار و پائیز در ۵ ایستگاه (موج­شکن، نهنگ روگا، هنده­ خاله، سیاه درویشان، آبکنار) در تالاب انزلی انجام پذیرفت. نمونه­ های آب پس از جمع­آوری بوسیله لوله p.v.c، جهت بررسی، تثبیت و به آزمایشگاه انتقال یافتند. در این مطالعه دما، شوری ،pH، Ec ، اکسیژن محلول، شفافیت و شوری نیز تعیین شدند. شاخص‌های زیستی یکنواختی و تنوع همچنین محاسبه شدند. طبق بررسی انجام شده میانگین تراکم شاخه کلروفیتا طی دو فصل ۱۰۳× (۳۱۴۱۹ ±  ۳۹۵۸۱۸) سلول در مترمکعب بوده­است. همچنین نتایج نشان داد که تنوع گونه­ای کلروفیتا در خرداد ماه بالاترین میزان را داشته­ است. در این بررسی در مجموع ۴۴ جنس و ۸۱ گونه شناسایی شد. جنس­ های Schroederia  و Mougeotia  به عنوان گونه­ های غالب و مناطق هنده‌خاله و آبکنار غنی‌ترین مناطق فیتوپلانکتونی از نظر تنوع و تراکم هستند. در این تحقیق تغییرات پراکنش، در بین­ دو فصل ناچیز بود. اما با توجه به نتایج بدست آمده میزان تغییرات تنوع متفاوت بوده ­است.دریافت نسخه PDF