جداسازی ترکیبات فلوونوئید ها از گیاه شاه تره

دو ترکیب فلوونوئید از عصاره متانولی اندام هوایی گیاه شاه تره جدا شده است. این ترکیبات به نام های۱- (+)Onysilin یا ([(۲S)-۵-hydroxy -6, 7-dimethoxy-2-phenyl chroman-4H-one])و ۲-(+)-pinostrobin یا ([(S)-۵-hydroxy – 7-dimethoxy-2-phenyl chroman-4H-one) ). ساختار این ترکیبات بوسیله تکنولوژی  دستگاه ۱D و   NMR2D  شناسایی شده­اند.دریافت نسخه PDF