تاثیر سطوح مختلف پودر سماق (.Rhus coriaria L) بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی

اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮدر ﺳﻤﺎق در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺷﺪ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ، در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻼً اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺟﯿﺮهﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮای ﺳﻪ دوره ﭘﺮورش آﻏﺎزﯾﻦ، رﺷﺪ ۳۰۸ ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺳﻮﯾﻪ ﺗﺠﺎری راس ۳۰۰ روز روی ۳۵ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت درﺻﺪ در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻮد. ﻫﻤﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﺮار و در ۲ و ۱/۵ ،۱ ،۰/۵ و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﺳﻤﺎق در ﭘﻨﺞ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻔﺮ، ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ واﺣﺪ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ وزن، ﻣﺼﺮف ﺧﻮراک و ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮراک ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت دورهای ۱۵ واﺣﺪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ )۲۰ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری دادهﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮدر ﺳﻤﺎق ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداری روی ﻋﻤﻠﮑﺮد .(P>۰/۰۵) رﺷﺪ ﻧﺪاﺷﺖدریافت نسخه PDF