بررسی قابلیت جلبک پلیسیفونیا در جذب فلزات سنگین در محیطهای آبی

فلزات سنگین یکی از آلاینده­های پایدار غیرقابل تجزیه بیولوژیکی است که می­تواند در محیط زیست به آب و خاک وارد شود و از آنجا جذب گیاه شود و بدین ترتیب وارد زنجیره غذایی شود.  از جلبک قرمز پلی سیفونیا به­عنوان جاذب بیولوژیکی برای حذف فلز سرب در محلول­های آبی استفاده گردیده­است. جذب فلز سرب و کادمیوم  توسط این جلبک در ۴ فاکتور pH، غلظت فلز سرب و کادمیوم ، زمان تماس جلبک و وزن جلبک در ۳ تکرار قبل از افزودن جلبک و پس از افزودن جلبک، پس از تمیز و خشک شدن، مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که زمان تماس بهینه برای جذب جلبک ۳۰دقیقه می­باشد و با افزایش غلظت فلز سرب و کادمیوم، حذف فلزات توسط جلبک پلی سیفونیا افزایش پیدا کرد. همچنین با افزایش وزن جاذب حذف فلزات افزایش نشان داد. pH بهینه نیز برای حذف فلزسرب ۵/۶ pH= برای حذف فلزاکادمیوم ۴pH=می باشد می باشد. در نتیجه بیوجاذب پلی سیفونیا کارایی بالایی برای حذف فلزسنگین سرب و کادمیوم دارد.دریافت نسخه PDF