بررسی تولید رنگ دانه لیکوپن از جلبک دونالینا سالینا

هدف از این پژوهش اندازهگیری لیکوپن موجود در جلبک دونالینا سالینا در شرایط متفاوت محیط کشت بود. نتایج آزمون تأثیر PH‌ها‌ی مختلف در محیط کشت دارای منبع کربنی گلوکز و منبع نیتروژنی پپتون گوشت نشان داد که بیشترین میزان تولید رنگدانه لیکوپن و رشد توده زیستی در ۵/۷pH= بود. منبع کربنی معدنی دی‌اکسیدکربن تاثیر اندکی در تولید لیکوپن و توده زیستی داشت که افزودن نانوذره منیزیوم باعث افزایش تولید لیکوپن و رشد توده زیستی در این نمونه‌ها‌ شد. در ادامه با افزودن سویا به‌عنوان منبع نیتروژنی آلی به این محیط افزایش بیشتر توده زیستی و تولید رنگدانه لیکوپن مشاهده شد. از سوی دیگر افزودن منبع نیتروژنی همراه منبع کربنی آلی به محیط کشت حاوی دی‌اکسیدکربن باعث افزایش توده زیستی و کاهش میزان تولید لیکوپن گردید. نتایج حاصل از تأثیر ۳نانوذره تیتانیوم (T)، نقره (Ag) و منیزیوم (Mn) نشان داد که بیشترین میزان لیکوپن در نمونه‌ها‌ی دارای ۰۰۵/ میلی‌گرم در لیتر۰نانوذره بود.که در مجموع تأثیر تیتانیوم در بین این ۳نانوذره در تولید لیکوپن بیشتر بود. نتایج حاصل از تأثیر مقدار نمک بر میزان تولید توده زیستی و رنگدانه در دو محیط نیتروژنی سویا و پپتون گوشت نشان داد که در هر دو منبع نیتروژنی تولید لیکوپن در غلظت ۵درصد نمک افزایش داشت که با افزایش بیشتر غلظت نمک تولید لیکوپن کاهش داشت درحالی‌که غلظت ۱۰ درصد نمک باعث افزایش رشد توده زیستی شد.دریافت نسخه PDF