ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺟﻠﺒﮏ اﺳﭙﯿﺮوﻟﯿﻨﺎ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪﺧﻮن در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﺗﯿﭗ ۲

دﯾﺎﺑﺖ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ درﻣـﺎن ﯾـﺎ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ – ﺳﺒﺐ ﻋﻮارض ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﻧﺪامﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮔﺮدد . ﻣﯿﮑﺮوﺟﻠﺒﮏ اﺳﭙﯿﺮوﻟﯿﻨﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻧﻮﻓﯿﺖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ﺗﮏ ،ﻧﺸﻮد ﻣـﻮرد ۲ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺣﺎوی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺟﻠﺒﮏ اﺳﭙﯿﺮوﻟﯿﻨﺎ در ﺑﯿﻤـﺎران دﯾـﺎﺑﺘﯽ ﻧـﻮع ﺳﺎل و ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ۶۵ ﺗﺎ ۳۵ در ﺳﻨﯿﻦ ۲ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﺗﯿﭗ ۳۰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﯿﺮوﻟﯿﻨﺎ روزاﻧـﻪ و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ۴gr اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر، ﻫﻔﺘﻪ دوره آزﻣﺎﯾﺶ ۸ ﺗﺎﯾﯽ ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﯿﻤﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ۱۵ ﮔﺮوه۲در ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧﻮن اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﯿﻤﺎر، آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن در اﺑﺘـﺪا و اﻧ ﺘﻬـﺎ ی دوره آزﻣـﺎﯾﺶ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ۸ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧﻮن در ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف اﺳﭙﯿﺮوﻟﯿﻨﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از . ﻫﻔﺘﻪ دارای اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدهاﺳـﺖ ۸ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ در ﻃﯽ اﯾﻦ ، ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧﻮن ﮐﺎﻫﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎدار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺧﻮن در ﻫﺮ دو ﮔـﺮوه ﺗﯿﻤـﺎر و ﺷـﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ. ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﻣـﻮرد ۲ ﻣﯿﮑﺮوﺟﻠﺒﮏ اﺳﭙﯿﺮوﻟﯿﻨﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﻫﯿﺎﻓﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻨﺪ در اﻓﺮاد ﻣﯿﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤـﺎری دﯾﺎﺑـﺖ ﻧـﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﯿﺮد.دریافت نسخه PDF