ﻃﺮاﺣﯽ، ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺘﻮﺑﯿﻮراﮐﺘﻮر ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﯿﮑﺮوﺟﻠﺒﮏ

از ﻣﯿﮑﺮوﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮاد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﺑﻮده و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﯿﺪﭼﺮب و آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻓﺰودﻧﯽ ﻏﺬاﯾﯽ و داروﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺟﻠﺒﮏ در ﻣﻘﯿﺎس زﯾﺎد ﺑﺴﯿﺎر ارزانﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد (PBR ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺸﺖ ﻓﺘﻮﺑﯿﻮراﮐﺘﻮر ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﻮﻣﺎس Photobioreactor ) )زی ﺗﻮده( و ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺟﻠﺒﮏ ، ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ۲۰۰ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﯿﮑﺮوﺟﻠﺒﮏ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﻓﺘﻮﺑﯿﻮراﮐﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ. ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﭼﯿﮑﺪه ﺣﺪود ،SID ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ Sciencedirect ، و Pubmed ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻬﺎﯾﯽ ۳۰ ﺣﺪود ، Scopus ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺴﺘﻢﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ، ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. درﻓﺘﻮﺑﯿﻮراﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﺸﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮده ﺷﺪن ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺪار روﻏﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر در ﻓﺘﻮﺑﯿﻮراﮐﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ۱۳ ﺣﺠﻤﯽ ﺑﯿﻮﻣﺎس در ﻓﺘﻮﺑﯿﻮراﮐﺘﻮرﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎز، ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻓﺘﻮﺑﯿﻮراﮐﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪ. اﻣﮑﺎن راه
اﻧﺪازی و ﻧﺼﺐ ﻓﺘﻮﺑﯿﻮراﮐﺘﻮرﻫﺎ در ﻫﻮای آزاد و ﻫﻢ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻮﻟﻪ و ﯾﺎ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای وﺟﻮد دارد .دریافت نسخه PDF