شکوفایی جلبکی مضر HAB داینوفلاژله Dinophyceae Peridinium quadridentatum در سواحل خلیج چابهار، دریای عمان

Peridinium quadridentatum (F.Stein) یک داینوفلاژله رایج در آب‌های ساحلی مناطق تروپیکال و ساب تروپیکال است و پتانسیل ایجاد شکوفایی جلبکی مضر را دارد. این‌گونه‌ی میکروجلبک عامل یک شکوفایی در سواحل خلیج چابهار در زمستان ۱۳۹۸ بود که به مدت سه روز ادامه داشت. نمونه‌برداری از آب دریا توسط بطری‌های یک لیتری استریل انجام شد. فاکتورهای محیطی مانند شوری، درجه حرارت و pH توسط روش‌های استاندارد ثبت شد. میکروجلبک‌ عامل شکوفایی از آب جداسازی گردید و پس از شناسایی، به پتری‌دیش حاوی محیط کشت f/2 منتقل و در اتاق فایکولب در شرایط ۱۲: ۱۲ روشنایی: تاریکی در درجه حرارت ℃ ۲±℃ ۲۵ نگهداری شد. نتایج شمارش سلولی P. quadridentatumنشان داد این‌گونه با تراکم ۱۰۶×۱۵ سلول در لیتر باعث شکوفایی مضر شده است. شکوفایی این‌ داینوفلاژله در خلیج چابهار با مرگ‌ومیر برخی از آبزیان ازجمله عروس دریایی، خرچنگ و ماهی همراه بود. به‌غیر از این میکروجلبک، ۱۲ گونه داینوفلاژله و ۱۵ گونه دیاتومه نیز همراه با این شکوفایی مشاهده و ثبت شدند. میکروجلبک P. quadridentatum که یک داینوفلاژله صفحه‌دار است اگرچه تولید سم نمی‌کند ولی قادر است با تولیدمثل جنسی و غیرجنسی و در نتیجه سرعت تکثیر بالا، باعث شکوفایی جلبکی مضر با تراکم حداکثری شده و مرگ‌ومیر آبزیان، خسارت به صنعت شیلات و اثر سوء بر سلامت اکوسیستم و انسان را در پی داشته باشد. با توجه به مطالعات پیشین این اولین گزارش از شکوفایی پرتراکم این داینوفلاژله در آب‌های ایران است که نشان می‌دهد گستره حضور گونه‌های مضر میکروجلبک در دریای عمان و خلیج‌فارس رو به افزایش است.دریافت نسخه PDF