اثر عصاره هیدروالکلی آلوئه ورا(Aloebrabadensis) بر برخی شاخص های سرمی قزل آلای رنگین‌کمان(Oncorhynchusmykiss)آلوده به ساپرولگنیوزیس

این مطالعه با هدف کاربرد عصاره هیدرو الکلی آلوئه ورا درکنترل بیماری ساپرولگنیوزیس و بررسی تاثیر آن برفراسنجه های
بیوشیمیایی سرم قزل آلای رنگینکمان آلوده شده با ساپرولگنیا پارازتیکا انجام شد. ١٨٠ قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان با
٢٢ گرم در ۶ تیمار آزمایشی بهطور تصادفی تقسیم بندی شدند. گروه های آزمایشی ابتدا با فلس برداری از ±٠/ میانگین وزن ٢٧
٣زئوسپور در هر لیتر ) به مدت ۴ × ناحیه ساقه دمی مستعد بیماری شده و سپس با زئوسپور ساپرولگنیا پارازیتیکا (بادوز ١٠۵
١۵٠ و ،١٠٠ ، ساعت حمام داده شدند. ماهیان پس از آلودهسازی در تانک های ١٠٠ لیتری قرار گرفته و چهار تیمار به ترتیب ۵٠
٢٠٠ میلی گرم بر لیتر عصاره هیدرو الکلی آلوئه ورا روزانه به مدت ١ ساعت در طول ١ هفته دریافت کردند . در پایان یک هفته
حمام با عصارهی هیدروالکلی آلوئه ورا (هفته اول) و یک هفته پس از پایان حمام دهی(هفته دوم)، فراسنجههای بیوشیمیایی سرم
(آلبومین، گلبولین و توتال پروتئین) در تمامی تیمارها بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد میزان ١٠٠ میلیگرم بر لیتر عصاره
هیدروالکلی آلوئه ورا باعث افزایش معنی دار فراسنجههای بیوشیمیایی سرم ماهی قزل آلای رنگین کمان مبتلا به ساپرولگنیوزیس
از این رو استفاده از عصاره هیدروالکلی آلوئه ورا با دوز ١٠٠ میلیگرم بر لیتر با روش حمامدرمانی جهت بهبود .(P<٠/ می شود( ٠۵
شاخصهای خونشناسی و ایمنی و همچنین کنترل ساپرولگنیوز در ماهی قزل آلای رنگین کمان توصیه میگردد.دریافت نسخه PDF