بررسی تست‌های غربالگری در تعیین فلاونوئید, تانین, ساپونین, آلکالوئید, ترپنوئید و گلیکوزید در عصاره آبی گل نیلوفر سفید

گل­‌های گیاهنیلوفرآبیگونهNymphaea Alba،خانوادهNympHaeaceae از منطقه فرح‌آباد ساری در شمال ایران در فصل بهار جمع­آوری شد. نمونه­ به مدت یک هفته در سایه خشک شد عصاره گیاه خشک‌شده با تکنیک‌های سوکسله(در حلال متانول) عصاره بدست آمد. تست­های غربالگری فیتوشیمیایی گیاه، حضور فلاونوئید، ترپنوئید، ساپونین، تانین، گلیکوزید و آلکالوئیدها در عصاره را نشان داد.دریافت نسخه PDF