شماره سوم – تابستان ۹۸

دوره و شماره: دوره سوم، تابستان ۱۳۹۸ – شماره پیاپی: ۳

 • روی جلد
 • پشت جلد

در این شماره می خوانید…

 1. Chlorella Vulgaris بیوترانسفورماسیون وانیلین به وانیل الکل توسط جلبک
  نویسنده: معصومه حسین زاده مشاهده مقاله
 2. کشت ریز جلبک اسپیرولینا، فرآیند تولید و استخراج فیکوسیانین : مروری
  نویسنده: ناشر مشاهده مقاله
 3. جداسازی زی‌توده (بیوماس) میکروجلبک از محیط کشت با استفاده از تکنولوژی انعقاد‌ الکتریکی
  نویسنده: ناشر مشاهده مقاله
 4. مطالعه جمعیت زئوپلانکتون در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی به‌عنوان تغذیه‌کننده‌های جلبک‌های میکروسکوپی استان مازندران
  نویسنده: فاطمه سادات تهامی مشاهده مقاله
 5. بررسی تولید رنگ دانه لیکوپن از جلبک دونالینا سالینا
  نویسنده: ناشر مشاهده مقاله

داوران این دوره

۱- خانم دکتر تهامی
۲- خانم دکتر شکوری
۳- خانم دکتر رحیمه رحمتی
۴- آقای دکتر علی گنجیان خناری
۵- آقای دکتر ابوالقاسم روحی
۶- آقای دکتر علی مکرمی رستمی

همکاران این دوره