شماره نخست – زمستان ۹۷

دوره و شماره: دوره نخست، زمستان ۱۳۹۷ – شماره پیاپی: ۱

 • روی جلد
 • پشت جلد

در این شماره می خوانید…

 1. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﻨﯽﺳﺎزی آب درﯾﺎی ﺧﺰر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻤﯿﺸﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯽﮐﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺟﻠﺒﮏ SPIRULINA PLATENSIS
  نویسنده: ناشر مشاهده مقاله
 2. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺟﻠﺒﮏ ﮐﻠﺮﻻ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺷﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘﯽ
  نویسنده: ناشر مشاهده مقاله
 3. ﻃﺮاﺣﯽ، ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺘﻮﺑﯿﻮراﮐﺘﻮر ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﯿﮑﺮوﺟﻠﺒﮏ
  نویسنده: ناشر مشاهده مقاله
 4. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺟﻠﺒﮏ اﺳﭙﯿﺮوﻟﯿﻨﺎ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪﺧﻮن در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﺗﯿﭗ ۲
  نویسنده: ناشر مشاهده مقاله
 5. تاثیر سطوح مختلف پودر سماق (.Rhus coriaria L) بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی
  نویسنده: ناشر مشاهده مقاله

داوران این دوره

دکتر حمید رمضانی
مهندس آذین زاهدی
دکتر فاطمه السادات تهامی
دکتر علی گنجیان خناری
دکتر فرشیده حبیبی
دکتر مریم قیاسی
مهندس بابک بینایی
دکتر مریم شاپوری

همکاران این دوره